HỌC PHÍ CÁC LỚP TẠI TS KIDS ACADEMY

BẢNG HỌC PHÍ THEO BUỔI - 01/01/2020

Học phí các lớp theo buổi / Tháng 2 Buổi / Tuần 3 Buổi / Tuần 4 Buổi / Tuần 5 Buổi / Tuần
Lớp chuẩn bị vào lớp 1 1,760,000 đ 2,376,000 đ 2,992,000 đ 3,300,000 đ
Lớp 1 1,760,000 đ 2,376,000 đ 2,992,000 đ 3,300,000 đ
Lớp 2 1,760,000 đ 2,376,000 đ 2,992,000 đ 3,300,000 đ
Lớp 3 1,760,000 đ 2,376,000 đ 2,992,000 đ 3,300,000 đ
Lớp 4 2,000,000 đ 2,700,000 đ 3,400,000 đ 3,750,000 đ
Lớp 5 2,000,000 đ 2,700,000 đ 3,400,000 đ 3,750,000 đ